Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakládací listina JORDAN-CZ-EU

 

Preambule

U vědomí neklidné situace ve světě, a ve snaze pomoci zajistit Evropě stabilní mírové prostředí pro vznik optimálních podmínek k ochraně a posilování tradičních evropských hodnot, pro rozvoj obchodních vztahů a zvyšování kvality života občanů, u vědomí nutnosti věnovat důslednou pozornost nestabilním oblastem, které jako zdroje napětí ovlivňují své okolí včetně Evropy

se níže podepsaní zakladatelé:

Radmila Zemanová

 Doc. Ing.Jiří Patočka, CSc.

rozhodli založit v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb.

občanské sdružení

JORDAN-CZ-EU

 

Nejvýznamnější takovou nestabilní oblastí je nepochybně Blízký Východ. Sdružení JORDAN-CZ-EU, o.s. (dále jen Sdružení) proto bude podporovat veškeré úsilí směřující ke zklidnění tohoto prostoru, a to všemi dostupnými kulturně politickými prostředky, včetně aktivní podpory Euro–Středozemní spolupráce a postupné integrace, cílů Barcelonského procesu a vzájemného poznávání některých zemí EU a Blízkého Východu (BV). Další potenciálně nestabilní oblastí může být Rusko, stát sousedící s EU a aktivně působící na BV. Sdružení proto bude usilovat o rozšíření spolupráce a pozitivní vývoj ve vztazích mezi Ruskem, EU a BV jak v bilaterálním tak i multilaterálním rozsahu. Zároveň si však Sdružení je vědomo své národní povinnosti vůči ČR, a proto se chce zaměřit i na aktivity směřující k zachování a rozvoji českého národního kulturního či ekologického dědictví, nebo na pomoc sociálně slabým skupinám ve vlastní zemi; napomáhat vědeckému rozvoji v ČR, aby spolupráce našich vědců s výše zmíněnými regiony byla důstojnou reprezentací naší země.

 

Článek I

Úplný název a sídlo občanského Sdružení

JORDAN-CZ-EU, o.s.

 

Česká republika

Praha

Článek II

Doba trvání Sdružení

Sdružení se zakládá na dobu neurčitou

Článek III
Charakter Sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým Sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na mírovém uspořádání Blízkého Východu a na dobrých vztazích BV se zeměmi EU, zejména České republiky, stejně jako na dobrých vztazích s Ruskem, jako s významnou velmocí na evropském kontinentu.
Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

Článek IV

Cíle Sdružení

Sdružení bude navazovat, zprostředkovávat a všemožně podporovat spolupráci mezi vědeckými a kulturními institucemi ČR, EU, Blízkého Východu a Ruska, která je už tradičně základem a pilířem mírových snah.

Pro Sdružení je nejdůležitější podporovat nejrůznější formy vzájemného dialogu, výměny zkušeností a poznatků kulturně-historických a vědeckých hodnot.

V rámci tohoto typu spolupráce je důležité mj. umožnit zemím Blízkého Východu a Ruska se seznámit s českými a obecně evropskými hodnotami, ale také Evropě přiblížit středozemní region i Rusko s jejich specifickými stránkami života, včetně kultury a náboženství. Sdružení bude rovněž podporovat spolupráci mezi středozemními státy a Ruskem navzájem a větší otevřenost ve vzájemné komunikaci i přes jejich rozdílné etnické či náboženské prvky.

Sdružení se chce zaměřit nejen na jednotlivé regiony, ale také na jednotlivé vědecké či vzdělávací obory, které by se mohly stát spojujícím prvkem pro další spolupráci a rozšíření vzájemných vztahů.Vědecký výzkum chce proto Sdružení podporovat jak v samotné ČR tak i v přesahu na ostatní území EU a vytvářet zde příznivé podmínky pro spolupráci se zeměmi Blízkého Východu a Ruska. Sdružení bude zejména podporovat český výzkum, jehož výstupy sice nejsou mediálně atraktivní, ale tvoří důležitou součást výzkumného řetězce, aby v následných krocích jej bylo možné provázat s podobnými aktivitami v EU, na BV a v Rusku.

Publikační činností chce Sdružení přiblížit jak občanům České republiky a některých zemí EU, tak i občanům zemí BV či Ruska vzájemnou situaci, zvyky, kulturní a historické hodnoty, a tím přispět k odstraňování předsudků či nedobrých vzpomínek, které stále panují v povědomí lidí na obou stranách.

Cílem Sdružení je zmíněnými formami přispívat k postupnému mírovému sbližování Evropy, (především ČR),
 s jednotlivými zeměmi BV, k vzájemným dobrým sousedským vztahům zemí BV a ke všestranné spolupráci s Ruskem, a to ku prospěchu všech zúčastněných stran.

Článek V

Formy činnosti Sdružení

a) Hlavní činnosti Sdružení (zájmové)

 1. Podpora a zprostředkování spolupráce.

Sdružení bude zprostředkovávat a podporovat spolupráci mezi vědeckými a kulturními institucemi, které jsou už tradičně základem mírových snah. Pro Sdružení je nejdůležitější podporovat různé formy vzájemného dialogu, výměny zkušeností a poznatků vědeckých a kulturně-historických hodnot. Kromě zprostředkování vědecké a odborné spolupráce se chce Sdružení zaměřit i např. na zprostředkovávání studentských stáží, aby mladí lidé (resp. mladí odborníci) měli možnost získat co nejširší a nejhlubší vzájemné poznatky.

 1. Napomáhat vzájemnému poznávání.

V rámci spolupráce bude Sdružení napomáhat zemím Blízkého Východu seznamovat se s evropskými hodnotami, ale chce také přiblížit Evropě středozemní region s jeho specifickými stránkami života, včetně kultury a náboženství. V tomto smyslu chce Sdružení rovněž zprostředkovávat vzájemné kontakty i spolupráci na regionální úrovni jak mezi samosprávami, tak i mezi vlivnými skupinami občanské společnosti, a to nejen mezi EU,  Blízkým Východem a Ruskem, ale také mezi jednotlivými zeměmi EU.

 1. Podpora vzdělávací a výzkumné oblasti.

Je přirozené, že řada konfliktů pramení z neznalosti a předsudků. Sdružení proto považuje vzdělávací oblast za klíčovou, a proto se chce zaměřit zejména na práci s dorůstající generací a to např. i formou podpory učebnic zbavených rasistických, nesnášenlivých, militantních a manipulativních hodnocení a odsudků

Sdružení se chce zaměřit nejen na regiony z pohledu geografického rozdělení, ale také na jednotlivé vědecké či vzdělávací obory, které by se mohly stát spojujícím prvkem pro další spolupráci a rozšíření vzájemných vztahů. Současně chce pozvednout vědeckou a odbornou činnost v ČR, zejména přizváním ke spolupráci zahraničních vědců a odborníků, ať už ze zemí BV, Ruska nebo z EU.

 1. Zachovávání vlastního kulturního a ekologického dědictví je důležitým předpokladem pro spolupráci s dalšími zeměmi a regiony. Sdružení proto bude pomáhat uchovávat tyto hodnoty, zejména v ČR, ale také ve výše uvedených regionech, a to jak v památkách nemovitých tak v movitých nebo ve sférách ekologických.

b) Vedlejší činnosti Sdružení (výdělečné)

 1. Vydavatelská činnost.

Sdružení bude vydávat a napomáhat vydávání publikací, které umožní lepší vzájemné poznání evropského a středozemního regionu.

Publikační činností chce Sdružení přiblížit jak občanům České republiky a zemím EU, tak i občanům zemí BV či Ruska vzájemnou situaci, zvyky, kulturní a historické, ale také vědecké a odborné hodnoty, a tím přispět k odstraňování předsudků, které stále panují v povědomí lidí na všech stranách.

 1. Organizace odborných sympózií, seminářů a panelových diskuzí

V zájmu podpoření dialogu bude Sdružení pořádat odborná sympózia, semináře, panelové diskuze, přednáškové cykly a podobná setkání, jak v Evropě tak i na BV nebo v Rusku.

 1. Zprostředkování a vytváření vědeckých center pro česká i zahraniční vědecká pracoviště, která by umožnila širší spolupráci českým vědcům s evropskými, ruskými a blízkovýchodními kolegy, stejně jako zprostředkování a vytváření podpůrných obchodních center, jejichž účelem by bylo vytváření materiálního zázemí pro vznik a udržování jak naučných center, tak i dalších nevýdělečných aktivit Sdružení.

Cílem Sdružení je zmíněnými formami přispívat k postupnému mírovému sbližování Evropy, Ruska a zemí BV a k dobrým vzájemným vztahům všech regionů.

Článek VI

Podmínky aktivit Sdružení

1)     Sdružení bude veřejně prospěšnou činnost realizovat v pořadí na její aktivity kladených či vznášených požadavků vyvolaných společenskou poptávkou nebo potřebou. K tomuto účelu bude Sdružení využívat prostředků, získaných v souladu s platnými zákony a zněním stávající Zakládací listiny (stanov). (dále jen Zakládací listiny)

2) Sdružením mohou být vyvíjeny aktivity i za úplatu, zásadně v rámci vedlejší činnosti podle článku V. stávající Zakládací listiny. O těchto aktivitách a výši úhrady za ně rozhoduje Výkonná rada v souladu s platnou legislativou ČR.

Článek VII

Hospodaření Sdružení

Příjmy společnosti poplynou zejména z příspěvků členů, grantů, dotací, darů a dalších podobných zdrojů. Další eventuální příjmy Sdružení poplynou z vedlejších činností ve smyslu stávající Zakládací listiny. Příjmy z těchto vedlejších činností budou sloužit k získávání finančních prostředků pro realizaci činností hlavních ve smyslu článku V stávající Zakládací listiny.

Koncepci hospodaření Sdružení schvaluje Valná hromada. Prostředky jsou používány na krytí:

 • administrativně - správních výdajů orgánů Sdružení,

 • služeb a prací nutných k činnosti Sdružení.

Po skončení hospodářského roku podává výkonná rada zúčtování hospodářského roku Dozorčí radě. O výsledku kontroly předkládá Dozorčí rada zprávu Valné hromadě Sdružení.

Článek VIII

Členství ve Sdružení

Členem Sdružení může být fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve Sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky Radou zakladatelů a Výkonnou radou. Přijetí člena se sděluje písemně. Sdružení vede evidenci členů.

Článek IX

Práva a povinnosti členů

Práva člena Sdružení:

 • zúčastnit se Valné hromady, každý člen - fyzická či právnická osoba má jeden hlas. Čestní členové Sdružení mají hlas poradní, pokud se nestanou členy Výkonné rady, pak mají hlas rozhodovací. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo jiný, písemně pověřený zástupce. Fyzická osoba hlasuje osobně nebo prostřednictvím písemně pověřeného zástupce. V obou případech je požadován notářsky ověřený podpis oprávněných osob,

 • být volen a volit do orgánů Sdružení, vyjadřovat se k činnosti Sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

 • být informován o veškeré činnosti Sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve Sdružení.

Povinnosti člena Sdružení:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení Valné hromady, a operativních rozhodnutí výkonných orgánů,

 • ve stanovené výši členských příspěvků přispívat k úhradě nákladů Sdružení vzniklých v běžném roce,

 • aktivně hájit zájmy Sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy a základní myšlenkou Sdružení,

 • účastnit se zasedání orgánů Sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Sankce:

Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy Sdružení :

a) napomenout člena Sdružení - napomenutí provede písemně Výkonná rada Sdružení

b) vyloučení ze Sdružení.

Tyto kroky musejí následovat po sobě v pořadí uvedeném v této listině.

Členství ve Sdružení zaniká :

vystoupením - vystoupení člena Sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení předsedovi Sdružení,

vyloučením - o vyloučení rozhoduje Výkonná rada, jejíž rozhodnutí potvrzuje Valná hromada. V případě neshodného výsledku hlasování VR a VH rozhoduje Rada zakladatelů.

zánikem člena - právnické osoby,

úmrtím člena - fyzické osoby,

zánikem Sdružení.

Článek X

Orgány Sdružení

a) Zakladatel

b) Rada zakladatelů

c) Valná hromada

d) Předseda Sdružení

e) Výkonná rada

f) Rada konzultantů

g) Dozorčí rada (bude jmenovaná, jakmile vznikne potřeba a podmínky pro její založení).

h) Organizační ředitel

Článek XI

Zakladatel

Zakladatel je zakládající člen Sdružení. Stávající Zakládající listina definuje dva zakladatele:
Radmila Zemanová a Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
Zakladatelé jsou statutárními zástupci Sdružení a společně tvoří kolektivní orgán Sdružení – Radu zakladatelů

Článek XII

Rada zakladatelů

Rada zakladatelů je statutárním orgánem sdružení. Radu zakladatelů tvoří zakladatelé Sdružení, kteří jsou ve smyslu stávající listiny neodvolatelní a nezrušitelní. Rada zakladatelů jmenuje také první Výkonnou radu. Členové Rady zakladatelů jsou stálými členy Výkonné rady s právem rozhodovacím. Členové Rady zakladatelů jsou jednají jejím jménem společně i každý zvlášť.

Rada zakladatelů může rozpustit Výkonnou radu, zjistí-li, že její členové jednají v rozporu s uvedenými cíli a záměry Sdružení.

Rada zakladatelů rozhoduje s konečnou platností o zániku Sdružení.

Rada zakladatelů konsensuálně schvaluje změny v Zakládací listině Sdružení.

Rada zakladatelů schvaluje a pověřuje odpovědnou osobu řízením jednotlivých projektů Sdružení z vlastního rozhodnutí nebo na návrh Výkonné rady.

V případě zániku členství člena Rady zakladatelů se tento orgán nedoplňuje, vzhledem ke statutu osoby Zakladatele ve smyslu čl. XI stávající Zakládací listiny.

V případě zániku Rady zakladatelů přebírá její kompetence Výkonná rada, která svolá v nejkratším možném termínu, nejdéle však do dvou měsíců od zániku Rady zakladatelů, Valnou hromadu, které navrhne příslušnou úpravu Zakládací listiny Sdružení formou dodatku.

Článek XIII

Valná hromada

Valnou hromadu tvoří všichni členové Sdružení a svolává ji nejméně jednou ročně předseda Sdružení. Valná hromada se také sejde, požádá-li o to písemně nejméně jedna třetina členů Sdružení nebo Výkonná rada, a to nejpozději do jednoho měsíce od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Pouze v případech konstitucionálních (změna stanov, vznik a změna Organizačního a jednacího řádu) je vyžadována nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Sdružení. Program jednání musí být součástí pozvánky na jednání Valné hromady, jednání řídí obvykle předseda Sdružení. V případě jeho nepřítomnosti řídí Valnou hromadu jeden ze členů Rady zakladatelů v pořadí daném Zakládací listinou, V případě nepřítomnosti členů Rady zakladatelů řídí Valnou hromadu některý z volených členů Výkonné rady pověřený Výkonnou radou. Zápis z jednání podepisuje předsedající Valné hromady a dva ověřovatelé a zasílá se nebo osobně doručuje všem členům Sdružení.

Valná hromada má následující pravomoci:

 • potvrzuje členství ve Sdružení,

 • dovoluje v případě potřeby Výkonnou radu do plného počtu členů, funkční období volených členů Výkonné rady je jednoleté, výjimkou je pouze jejich případné zvolení do funkce předsedy Sdružení, kdy se prodlužuje na 5 let.

 • schvaluje na svém zasedání vznik (a později příp. změny) Organizačního a jednacího řádu Sdružení, navrženého Výkonnou radou do jednoho roku od založení Sdružení,

 • schvaluje výroční zprávy, zprávy o hospodaření Sdružení a strategickou koncepci hospodaření Sdružení,

 • navrhuje Radě zakladatelů doplnění a změny stanov Sdružení,

 • stanovuje členské příspěvky,

 • hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,

 • schvaluje změnu Zakládací listiny Sdružení v případě zániku Rady zakladatelů.

Článek XIV

Předseda Sdružení

Předseda Sdružení je až na výjimku prvního jmenovaného předsednictví volen Výkonnou Radou z jejího středu, na pětileté období. Celková délka jeho setrvání v čele Sdružení není omezena. Kompetencemi pro jednání jménem Sdružení je po svém zvolení vybaven a zplnomocněn Radou zakladatelů.

V případě, že je do čela Výkonné rady zvolen nestálý (volený) člen VR, prodlužuje se jeho funkční období na dobu 5 let.

Článek XV

Výkonná rada

Výkonná rada je exekutivní orgán Sdružení, který řídí aktivity Sdružení a odpovídá za ně Radě zakladatelů a Valné hromadě Sdružení.

 1. Výkonná rada je minimálně tříčlenná s tím, že v budoucnu se může Rada zakladatelů z vlastního rozhodnutí nebo na návrh Valné hromady konsensuálně rozhodnout o rozšíření počtu členů Výkonné rady až na 12.

 2. Výkonná rada na svém zasedání volí předsedu VR ze svého středu. Výjimkou je první předseda, který je jmenován Radou zakladatelů.

 3. Předseda Výkonné rady je zároveň předsedou Sdružení. K jednání jménem Sdružení ho po zvolení Výkonnou radou zplnomocňuje Rada zakladatelů.

 4. Výkonná rada rozhoduje zásadně konsensuálně, teprve v případě rozšíření počtu členů Výkonné rady na 5 a více členů rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech členů VR

 5. V případě nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů Výkonné rady je možné použití institutu per rolam.

 6. Jednání VR se mohou účastnit členové Rady konzultantů s hlasem poradním.

 7. Funkční období voleného člena Výkonné rady je jednoleté, s výjimkou zakladatelů, jejichž funkční období není omezeno, což vyplývá z jejich postavení ve Sdružení v souladu se stávající Zakládající listinou.

 8. Výkonná rada rozhoduje zejména o věcech svěřených jí do působnosti , zejména o:

· termínu zveřejnění výroční zprávy,

· změně rozsahu a podmínek aktivit Sdružení,

· koncepci akcí zajišťovaných Sdružením

 1. Výkonná rada navrhuje Radě zakladatelů odpovědnou osobu pro řízení jednotlivých projektů nebo akcí Sdružení,

 2. Výkonná rada jmenuje Organizačního ředitele na základě výběrového řízení.

 3. Výkonná rada zpracovává a předkládá Radě zakladatelů změny či úpravy Zakládací listiny Sdružení, navržené zasedáním Valné hromady Sdružení.

 4. Výkonná rada se schází podle potřeby Sdružení, nejméně však čtyřikrát ročně.

 5. Schůze VR je usnášeníschopná, je li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.

 6. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Není-li předseda přítomen, přechází rozhodný hlas na jednoho ze zakladatelů v pořadí stanoveném Zakládací listinou.

 7. První jednání Výkonné rady svolá Rada zakladatelů nejpozději 30 dnů ode dne registrace Sdružení.

Článek XVI

Rada Konzultantů

Rada Konzultantů je poradní orgán Sdružení, jehož počet členů není přesně stanoven ani omezen, vzhledem k tomu, že se svolává ad hoc k poradě o jednotlivých konkrétních záměrech a krocích. Vznikne-li v budoucnu potřeba vytvoření stabilnější formy tohoto poradního orgánu, rozhodne o způsobu jeho ustavení a formě fungování Rada zakladatelů na návrh Valné hromady nebo VR.

Článek XVII

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem, který bude zřízen Radou zakladatelů v okamžiku, kdy vznikne nezbytnost jeho ustavení, nejdéle však do 1 roku od vzniku Sdružení. Dozorčí rada má tři členy a funkční období Dozorčí rady je tříleté

Čl. XVIII

Organizační ředitel Sdružení

1) Sdružení řídí jeho předseda, který je rovněž předsedou Výkonné rady. V případě potřeby, je však Radou zakladatelů, Výkonnou radou nebo z rozhodnutí Valné hromady vypsáno výběrové řízení, na základě jehož výsledků jmenuje Výkonná rada organizačního ředitele Sdružení, a to na funkční období 3 let. Funkci ředitele lze zastávat nejdéle dvě po sobě jdoucí období.

2) Odvolat ředitele z jeho funkce je oprávněná Výkonná rada.

3) Výši odměny ředitele, který se stává zaměstnancem Sdružení, stanoví Výkonná rada

4) Ředitel je oprávněn zúčastňovat se schůzí Výkonné rady s hlasem poradním

5) Ředitel jedná jménem Sdružení v rozsahu plných mocí, které mu udělí Rada zakladatelů na návrh Výkonné rady.

Čl. XIX

Výroční zpráva

1) Sdružení sestavuje a zveřejňuje výroční správu o své činnosti a hospodaření v době stanovené Výkonnou radou, ale nejpozději šest měsíců od skončení sledovaného období, kterým je kalendářní rok. První zprávu zveřejní nejpozději 18 měsíců po vzniku Sdružení.

2) Výroční zprávy budou k dispozici veřejnosti na internetových stránkách a kontrolním orgánům v sídle Sdružení.

Čl. XX

Zrušení a zánik Sdružení

O zániku Sdružení rozhoduje s konečnou platností Rada zakladatelů.

V případě zrušení Sdružení s likvidací, bude likvidační zůstatek Sdružení převeden na charitativní činnost jiné dobročinně zaměřené organizace se stejným nebo obdobným zaměřením činnosti jako JORDAN-CZ-EU, o.s. K výběru takové organizace je oprávněna Výkonná rada Sdružení.

Čl. XXI

Závěrečná ustanovení

1) Nestanoví-li tato Zakládací listina jinak, řídí se právní vztahy Sdružení zákonem č.83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každý ze zakladatelů, dva budou přiloženy k žádosti o registraci Sdružení na Ministerstvu vnitra ČR a jeden exemplář bude založen do archivní dokumentace Sdružení.

V Praze, dne 3.11. 2006

Zakladatelé:

Radmila Zemanová, v.r.   Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. , v.r.